ระบบการขนส่งมวลชนแบบสวิสเซอร์แลนด์สร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น


ปัญหาจราจรถือเป็นปัญหาสำคัญของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น การพัฒนาคุณภาพของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะจึงเป็นทางออกสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองได้อย่างดี

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาคุณภาพของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อช่วยให้ประชาชนเดินทางคมนาคมได้โดยสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดแล้ว ยังเป็นการช่วยลดมลพิษ และลดผลกระทบที่เกิดจากการสร้างถนนและที่จอดรถอีกด้วย สิ่งที่รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ได้ดำเนินการนั้น เป็นการปรับปรุงทั้งการบริการและระบบต่าง ๆ อย่างครบวงจร
ในขั้นต้น รัฐบาลได้จัดให้บริการรถโดยสารประจำทางและรถไฟที่มีความถี่สม่ำเสมอตลอดทั้งวัน คือ ทุก ๆ 6.5 นาที ทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องรอนาน สามารถคาดการณ์เวลาเดินรถได้ มีการประชาสัมพันธ์ตารางเวลาการเดินรถที่มีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยบอกเวลาเดินรถได้อย่างแม่นยำ เช่น ในเมืองซูริคซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ได้มีการนำระบบติดตามรถอัตโนมัติเพื่อบอกตำแหน่งของรถประจำทางและรถไฟมาใช้ โดยจะมีศูนย์ควบคุมที่สามารถบอกได้ว่า ณ แต่ละขณะเวลา รถแต่ละคันเคลื่อนที่อยู่ตรงจุดใดได้ตลอดทั้งวัน รวมทั้งการทำให้สภาพรถดูสะอาด มีความปลอดภัย การที่ผู้โดยสารรู้เวลาเจาะจง ทำให้เกิดการกระจายผู้โดยสาร ทำให้รถแต่ละคันไม่มีผู้โดยสารที่แน่นจนเกินไป
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดให้มีกลไกประสานความร่วมมือกับผู้จัดบริการระบบขนส่งมวลชนแต่ละประเภทในการให้บริการรถสาธารณะ เช่น จัดให้มีสถานีหยุดรถไฟ รถประจำทาง ที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนการเดินทางจากรถประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการประสานในเรื่องของตารางเวลาการเดินรถร่วมกัน เพื่อให้ผู้โดยสารไม่ต้องเสียเวลารอนาน
การใช้ระบบบัตรโดยสารใบเดียวกับบริการรถสาธารณะทุกประเภทช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน และส่งผลช่วยลดค่าโดยสารลงได้ในระดับหนึ่ง การสร้างระบบตั๋วลดประหยัดที่มีหลากหลายเหมาะกับคนที่ใช้บริการรถสาธารณะเป็นประจำ เช่น ตั๋วรายปี ตั๋วรายเดือน ตั๋วรายสัปดาห์ โดยกำหนดให้ตั๋วรายปีที่มีราคาโดยเฉลี่ยต่อเดือนถูกกว่าตั๋วรายเดือน เป็นต้น โดยดำเนินการร่วมกับการไม่ส่งเสริมให้มีการใช้รถส่วนตัวมากขึ้น เช่น การเก็บธรรมเนียมการใช้ถนนและที่จอดรถในเขตเมืองชั้นใน เป็นต้น ซึ่งทาง Swiss Federal Railway ได้จัดทำ webpage ที่คำนวณและเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถส่วนตัวในระยะทางใกล้ ๆ จากชานเมืองซูริคไปยังบริเวณย่านธุรกิจของซูริค มีอัตราค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะถึงร้อยละ 61
การแก้ไขปัญหาจราจรต้องทำควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ทั้งการเพิ่มคุณภาพบริการของรถสาธารณะเพื่อจูงใจให้ประชาชนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน และมาตรการที่ลดแรงจูงใจในการใช้รถส่วนตัว ตัวอย่างจากสวิสเซอร์แลนด์น่าจะให้แนวคิดสำหรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของไทยได้บ้าง

เคล็ดลับในการใช้บริการขนส่งสาธารณะให้ปลอดภัย

yesonb1.com

ในช่วงวันหยุดตามเทศกาลต่างๆ ผู้คนส่วนมากใช้รถประจำทางในการไปท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ ซึ่งเป็นการโดยสารโดยรถสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ แต่การเดินทางด้วยวิธีดังกล่าวมักเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ถ้าเราต้องการเดินทางให้ปลอดภัย ควรปฏิบัติตาม ดังนี้

1.ซื้อตั๋วให้ปลอดภัย ควรเลือกซื้อตั๋วของบริษัทที่เชื่อถือได้ มีชื่อบริษัทชัดเจน สังเกตว่ามีตรารถร่วม บขส.หรือรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบกหรือเปล่า เพื่อหลีกเลี่ยงรถที่ทำผิดกฎหมาย หรือที่เรียกว่ารถเถื่อน นั่นเอง นอกจากนี้หลังจ่ายเงินแล้ว ควรตรวจสอบว่าข้อมูลการเดินทางถูกต้องหรือไม่

2.ควรมาถึงก่อนเวลารถออกประมาณ 30 นาที เพื่อจะได้ตรวจสอบว่ารถโดยสารที่ใช้บริการถูกต้องตามต้องการหรือไม่ เช่น สภาพของรถโดยสารเก่าทรุดโทรมไม่เหมาะต่อการเดินทาง หรือซื้อตั๋วรถโดยสารชั้นเดียวแต่ทางผู้ให้บริการจัดเป็นรถสองชั้น ผู้โดยสารต้องปฏิเสธโดยทันที

3.ผู้โดยสารต้องขึ้นรถในสถานีขนส่งเท่านั้น ห้ามขึ้นรถภายนอกสถานีเด็ดขาด หากได้รับการชักชวน ให้ปฏิเสธ เพราะอาจจะเป็น รถเถื่อนได้

4.ก่อนโดยสารให้ตรวจสอบข้อมูลของรถ เช่น ป้ายทะเบียน โดยรถโดยสารประจำทางต้องมีป้ายสีเหลืองตัวอักษรดำเท่านั้น เลขตัวหน้าจะขึ้นต้นด้วยหมวดเลข 10-19 หากเป็นรถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง จะขึ้นด้วย หมวดเลข 30-39 แต่ถ้าเป็นป้ายสีขาว ให้สันนิษฐานว่าเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคลซึ่งผู้โดยสารจะมีความเสี่ยงมากกว่าในการใช้เพื่อโดยสาร นอกจากนี้ควรตรวจสอบเลขข้างรถ เพราะเลขจะไม่ซ้ำกันในแต่ละคัน รวมทั้งชื่อนามสกุลของพนักงานขับรถด้วย

5.การเดินทางต้องปลอดภัย คนขับรถต้องขับตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ไม่ทอดทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง และตัวผู้โดยสารเองต้องคาดเข็มขัดนิรภัย การที่ผู้โดยสารคาดเข็มขัดหากรถเกิดอุบัติเหตุจะทำให้ร่างกายของผู้โดยสารไม่หลุดจากที่นั่งไปชนกระแทกกับผู้โดยสารคนอื่นหรือวัสดุสิ่งของต่างๆในรถได้

6.ผู้โดยสารต้องคอยสังเกตว่าคนขับรถมีอาการหลับในหรือไม่ เช่นเหยียบเบรคโดยไม่มีเหตุผล ต้องให้หยุดขับรถและพัก เพราะหากหลับในเพียงนิดเดียวอาจทำให้รถเสียหลัก และถึงแก่ชีวิตได้

การขนส่งสาธารณะในเมือง และแก้ปัญหาด้านการขนส่งสาธารณะอย่างครบ

การคมนาคมขนส่งสาธารณะหรือการขนส่งสาธารณะคือบริการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารที่สามารถใช้ได้โดยสาธารณชน ซึ่งแตกต่างจากรถแท็กซี รถร่วม หรือรถเมล์เช่าเหมาคันที่จะไม่รับผู้โดยสารแปลกหน้าหากไม่มีการตกลงกันก่อนล่วงหน้า วิธีการขนส่งสาธารณะรวมไปถึงรถประจำทางสาธารณะ รถราง รถลาก และรถไฟ แล้วยังหมายรวมถึงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินและเรือข้ามฟาก สายการบิน รถทัวร์ และรถไฟระหว่างเมืองมักจะใช้ในการขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมือง มีการพัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงในหลายพื้นที่ทั่วโลกอีกด้วย

การขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่ให้บริการโดยมีกำหนดเวลา แท็กซี่ร่วมให้บริการเมื่อมีผู้โดยสารหรือมีผู้โดยสารเต็มคันแล้วแต่กรณี ระบบการขนส่งที่เป็นโครงข่ายรองมีให้บริการในพื้นที่ที่มีประชากรน้อยหรือในพื้นที่ที่ต้องการการให้บริการส่งถึงหน้าบ้าน

ปัจจุบัน การคมนาคมขนส่งสาธารณะถือว่ามีความสำคัญต่อคนในสังคมไม่น้อย เพราะมีผู้เข้าไปใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นจำนวนมาก และจะเป็นอย่างไรหากการขนส่งสาธารณะที่ว่านี้ไม่มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่เพียงพอ อันนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หลายครอบครัว ต้องได้รับความสูญเสียอีกสักเท่าไร ยกตัวอย่างเช่นรถประจำทางที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้ขับขี่ขับด้วยความประมาท เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย สิ่งที่ทางเราและคนในสังคมต้องการคือ
1.โปรดเข้มงวดในการตรวจสอบระบบการให้บริการรถสาธารณะทุกประเภทโดยเฉพาะรถตู้ เพราะปัจจุบันมีการเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนมากซึ่งรถเหล่านั้นมักจะไม่มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการให้บริการที่เพียงพอ
2. โปรดเข้มงวดกับการตรวจสอบสภาพรถและระบบความปลอดภัยของรถที่ให้บริการรวมไปถึงคนขับรถด้วยเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัย