การสอนลูกเรื่องการใช้รถประจำทางสำคัญอย่างไรในการใช้ชีวิต

การสอนลูกเรื่องการใช้รถประจำทาง เป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักแสดงออกด้วยวาจา การกระทำที่แสดงถึงการช่วยเหลือ การแบ่งปัน การเสียสละในขณะใช้บริการรถประจำทาง เช่น การเสียสละที่นั่งให้กับพระภิกษุ แม่ชี เด็ก สตรีและคนชรา การช่วยถือของหนักให้กับผู้โดยสารคนอื่น การหลีกทางเพื่อให้ความสะดวกในการเดินของผู้โดยสารคนอื่น เป็นต้น ทั้งนี้ รถประจำทาง คือ รถที่ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารเป็นประจำทางทุกวันตามเส้นทางที่กำหนด และเรียกเก็บค่าโดยสารจากผู้ใช้บริการ ได้แก่ รถเมล์ รถสองแถว รถไฟ เป็นต้น

การสอนลูกเรื่องการใช้รถประจำทางสำคัญอย่างไรในการใช้ชีวิต

การสอนลูกเรื่องการใช้รถประจำทางสำคัญอย่างไรในการใช้ชีวิต

การดำเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันมีความรีบเร่ง แก่งแย่งและแข่งขัน มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น การทำสิ่งต่าง ๆ มักมุ่งหวังประโยชน์เพื่อตนเอง โดยไม่มีความเอื้ออาทรต่อกัน ขาดการมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่ตามมาอีกมากมาย ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างจริงจัง โดยบูรณาการ คุณลักษณะที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวัน การสอนเด็กปฐมวัยเรื่องการใช้รถโดยสารประจำทาง สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมได้ทั้งมารยาทที่ดี ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อ การช่วยเหลือต่อกัน อันเป็นคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ ที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย จึงควรเป็นกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือกระทำด้วยตนเอง ได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมทั้งทางด้านร่างกาย มีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยผ่านการเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่การเรียนรู้ที่เป็นนามธรรม อีกทั้งเด็กในช่วงปฐมวัยจะเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ หรือพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่แวด ล้อมตัวเด็ก ก็จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กได้เช่นเดียวกัน เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องราวที่ไกลตัวออกไป เด็กจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวของเด็กเอง เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน บุคคล สถานที่ และสิ่งต่างๆรอบตัว ตามความสนใจ และสิ่งที่เข้ามากระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ การใช้รถโดยสารประจำทางเป็นเรื่องราวสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กที่เด็กควรเรียนรู้ เนื่องจากเด็กต้องเดินทางจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนทุกวัน เด็กส่วนใหญ่จะใช้รถโดยสารประจำทางเพื่อเป็นยานพาหนะในการเดินทาง อาจเป็นการโดยสารรถเมล์ รถตู้ รถไฟ รถไฟฟ้า ฯลฯ เด็กควรเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมในการใช้รถโดยสารประจำทาง มารยาทในการใช้รถร่วมกัน การปฏิบัติต่อกันระหว่างผู้โดยสาร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้รถโดยสารประจำทาง อาทิ การช่วยเหลือ การเสียสละ ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเฟื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมเดินทาง ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าวควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย โดยบูรณาการเข้าไปในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปลูกฝังให้เกิดกับเด็กในสถานการณ์จริง เมื่อเด็กต้องใช้รถโดยสารประจำทางในแต่ละวัน

เคล็ดลับสำหรับชาวเมืองใช้บริการ รถสาธารณะ อย่างไรให้สบายใจที่สุด

การใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างรถเมล์หรือรถไฟฟ้าคือสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ นอกจากจะมีหลายหลายสายและเวลาให้เลือกแล้ว ราคาก็ยังสมเหตุสมผล แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการใช้บริการรถสาธารณะจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งบางครั้งอาจหนักหนาจนทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นบ้าได้

แม้ว่าการใช้บริการรถสาธารณะอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับหลายๆ คน แต่สำหรับบางคนที่แม้จะต้องใช้บริการเป็นประจำ แต่ประสบการณ์แต่ละครั้งก็เหมือนกับฝันร้าย ไม่ว่าจะเป็นรถที่ไม่ตรงต่อเวลา ผู้คนหลากหลายรูปแบบที่ต้องเจอ รวมถึงความสับสนและไม่มีข้อมูลของเราเอง

เตรียมตัวให้พร้อม: ศึกษาข้อมูลการเดินทาง
ก่อนจะใช้บริการรถสาธารณะ เราควรรู้ว่ารถเมล์หรือรถไฟแต่ละสายนั้นให้บริการในเส้นทางไหน อย่างน้อยก็ในสายที่เราต้องขึ้น ข้อมูลเหล่านั้นสามารถค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งสอบถามจากหน่วยงานที่ให้บริการ และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า แอพพลิเคชั่นอย่าง Embark หรือ Google Maps ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก และแม้จะศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว แต่บางครั้งสถานการณ์ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นได้ อย่ากลัวที่จะสอบถามพนักงานขับรถ คนเก็บตั๋ว หรือเพื่อนร่วมทางเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง ตารางเวลาส่วนใหญ่ของรถสาธารณะนั้นจะกำหนดมาอย่างชัดเจนและตรงต่อเวลา แต่เพื่อความไม่ประมาท ควรเดินทางมาถึงที่สถานีก่อนเวลาสักเล็กน้อย แต่ในบางพื้นที่การให้บริการรถสาธารณะก็ไม่ตรงเวลา จึงควรเผื่อเวลาในการเดินทางเสมอ

ถ้าหากการเดินทางนี้เป็นครั้งแรก ก็ยิ่งจำเป็นที่จะศึกษาข้อมูลล่วงหน้าให้ละเอียด ไม่ว่าจะเป็นตารางเวลา จุดรับ จุดจอด และเส้นทางการเดินรถ ซึ่งมีแอพพลิเคชั่นของทั้ง Android และ iOS ที่ช่วยให้ข้อมูลมากมาย

จัดกระเป๋าใส่เงิน: เตรียมเหรียญและธนบัตรย่อย
พนักงานเก็บเงินบนรถบัสส่วนมากจะมีเงินทอนจำกัด และมักจะเป็นเศษเหรียญหรือแบงก์ที่มีมูลค่าไม่มาก เพื่อไม่ให้เสียเวลาและเสียอารมณ์ ผู้ใช้บริการจึงควรเตรียมเงินให้พอดีกับการเดินทาง และเตรียมเงินเหรียญมาให้พร้อม แต่สำหรับรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินนั้นสะดวกกว่าเนื่องจากมีช่องจำหน่ายตั๋วที่สถานีและมีพนักงานแลกเงินเตรียมพร้อมสำหรับให้บริการ

ในขณะนั่งรถ: หาความบันเทิงให้ตัวเอง(และป้องกันการรบกวนจากคนแปลกหน้า)
การใช้บริการรถสาธารณะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการทำความรู้จักกับคนแปลกหน้า แต่บางครั้งเราก็ไม่ทราบว่าคนแปลกหน้าเหล่านั้นมีที่มาหรือนิสัยอย่างไร หลายครั้งที่การสนทนาดำเนินไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงควรเรียนรู้วิธีการโต้ตอบที่เหมาะสมเช่น การถามคำถามให้ตรงประเด็น การตอบอย่างสุภาพ และแสดงท่าทางที่เหมาะสม แต่จงจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชื่นชอบการพูดคุย ควรสังเกตุอยู่เสมอหากคู่สนทนามีอาการอึดอัด

สำหรับคนที่ไม่ชอบการพูดคุยกับคนแปลกหน้าในที่สาธารณะ การใช้หูฟังเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะเมื่อสวมหูฟังแล้ว คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาชวนคุย แต่ถ้าหากยังไม่ได้ผล นี่คือข้อแนะนำสำหรับการหลีกเลี่ยง
– ไม่สบตา
– นอนพิงเบาะและเหยียดขาในท่าที่ผ่อนคลาย
– มองไปนอกหน้าต่างด้วยสายตาว่างเปล่าเหม่อลอย
– แกล้งหลับ

มีมารยาทและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง
เป็นเรื่องปกติสำหรับการใช้บริการรถสาธารณะที่แต่ละคนต่างก็ใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองเงียบๆ แต่การคุยโทรศัพท์เสียงดังจะเป็นการรบกวนผู้อื่น ดังนั้นจึงควรกระชับการสนทนาให้สั้นที่สุดและเบาที่สุดจนกว่าจะถึงที่หมาย นอกจากนั้นควรมีน้ำใจไมตรีต่อผู้อื่น แม้ว่าจะกำลังจมจ่อมอยู่กับการเล่นเกมในโทรศัพท์ แต่ก็ควรจะสังเกตุผู้ที่ขึ้นมาใหม่บ้าง ถ้าหากเขาเป็นผู้พิการ คนป่วย สตรีมีครรภ์ คนชรา เด็กเล็ก หรือคนที่ถือของมาเยอะเกินกำลัง ก็ควรเสียสละที่นั่งให้พวกเขาถ้าหากคุณสามารถทำได้

ควรมองหาทางออกอยู่เสมอเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมและไม่เป็นการรบกวนคนอื่น ก่อนจะถึงที่หมายควรเตรียมตัวให้ดี ทางออกของรถบัสมักจะอยู่หัวท้ายและตรงกลาง สำหรับรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินประตูอาจจะเปิดสลับกันไป สังเกตุคนรอบข้างหรือคนท้องถิ่นและปฏิบัติตาม

เพียงทำตามคำแนะนำนี้การใช้บริการขนส่งสาธารณะก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากและน่าปวดหัวสำหรับคุณอีกต่อไป

การใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย

resized_resized_DSC01130ในช่วงระยะเวลาคับขันของการเดินทางไปทำงานโดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น ประชาชนส่วนใหญ่มักเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบนดิน รถไฟฟ้าใต้ดิน รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร และรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถตู้โดยสารสาธารณะเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีให้ใช้บริการกันอย่างแพร่หลาย แต่จะปรากฏข่าวสารถึงการใช้รถตู้ที่ไม่มีความปลอดภัยอยู่เป็นระยะ ดังนั้นเคล็ดลับการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารอย่างปลอดภัย ประกอบด้วยการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารป้ายเหลืองเท่านั้น ไม่ใช้บริการรถตู้โดยสารบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ไม่ใช้บริการรถตู้โดยสารดัดแปลง เช่น เพิ่มจำนวนเบาะที่นั่งหรือติดฟิล์มกรองแสงเข้มเกินไป ไม่ใช้บริการรถตู้ที่ไม่ระบุเส้นทางข้างรถ อาจเกิดอันตรายกับผู้โดยสารหรือขึ้นรถผิดทำให้เสียเวลา และควรคาดเข็มขัดนิรภัยทันทีเมื่อขึ้นรถ

เนื่องจากปัญหารถตู้โดยสารนั้นนับวันแต่จะบานปลาย ทั้งนี้เนื่องมาจากการปล่อยให้บ้านเมืองเจริญเติบโตโดยไม่มีโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่สมบูรณ์รองรับเป็นลำดับขั้น ซึ่งประกอบด้วยศูนย์คมนาคมในละชุมชน ระบบขนส่งมวลชนสายหลัก-สายรองและฟีดเดอร์ พร้อมกับการแก้ปัญหาจราจรคับคั่งในเมืองด้วยการย้ายศูนย์ราชการและสถาบันการศึกษาต่างๆออกไปอยู่นอกเมืองแต่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมรองรับ จึงเกิดปัญหารถตู้โดยสารขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมือง และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะระบบบริการรถตู้โดยสารสามารถทำหน้าที่ได้ตั้งแต่การขนส่งผู้โดยสารสายหลัก สายรอง กระทั่งฟีดเดอร์

การสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะนั้นต้องแก้ที่ระบบ เช่น การนำกลไกของสถานีขนส่งของ บขส. ซึ่งจะมีนายท่าปล่อยรถ และนายตรวจประจำสถานีมาใช้ในการตรวจสอบจำนวนที่นั่งโดยสาร และหน่วยงานรัฐอย่าง ขสมก.และบขส. ควรมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ ในฐานะที่เป็นผู้ถือใบอนุญาตต้องสร้างกลไกตรวจสอบ เพราะเวลารถตู้ทำผิดโดนจับ คนที่โดนลงโทษไม่ใช่เจ้าของรถแต่เป็นผู้รับใบอนุญาตคือ ขสมก.หรือ บขส. ความปลอดภัยของผู้โดยสารรถสาธารณะควรเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการให้บริการและควรต้องมีผู้รับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้น สิ่งที่ควรทำในระยะสั้นคือต้องเข้มงวดเรื่องการดัดแปลงเพิ่มที่นั่งและการบรรทุกเกิน การเข้มงวดเรื่องความเร็วและการขับรถอันตราย ระยะกลางควรมีการบังคับใช้กฎหมายเรื่องที่นั่งและเข็มขัดนิรภัยที่กรมการขนส่งทางบกจะบังคับใช้ กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลผู้ถือใบอนุญาตเพื่อให้ผู้ประกอบการควบคุมดูแลคนขับรถของบริษัท หรือรถที่เข้ามาร่วมให้บริการได้

ปรับระบบขนส่งสาธารณะ ความฝัน!!ที่คนทั้งชาติรอคอย

ต้องยอมรับว่า… ที่ผ่านมาระบบขนส่งมีปัญหาหมักหมมมานาน ชนิดแทบทุกคนเคยมีประสบการณ์ร้องยี้กันแทบทั้งสิ้น ทั้งเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย ความล่าช้า หรือการบริการที่ไม่ประทับใจ

เร่งล้างภาพรถไฟไทย

เริ่มจาก รถไฟ ถือเป็นบริการขนส่งสาธารณะแห่งประวัติศาสตร์ ที่เต็มไปด้วยสารพัดปัญหา ทั้งความสะอาด ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คนไทยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เวลาปฏิรูปกันเสียที! ปัญหาเหล่านี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บอกว่าไม่ได้นิ่งเฉย และหมายมั่นปั้นมือว่าปี 58 จะลดปัญหาให้เหลือน้อยที่สุด อย่างปัญหาเรื่องความล่าช้า หวานเย็น ถึงก็ช่าง-ไม่ถึงก็ช่าง ที่ตอนนี้วิ่งเร็วเฉลี่ยแค่ 40-50 กม.ต่อชม. แต่ข่าวดีปีหน้า เส้นทางสายเหนือและอีสานจะซ่อมเสร็จแล้ว ทำให้ความเร็วรถไฟกระเตื้องขึ้นมาอีกเล็กน้อยเป็น 60 กม.ต่อชม. และบางช่วงทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 90 กม.ด้วย และหลังจากนี้ รฟท. เตรียมปรับแผนตารางเดินรถใหม่ เพื่อลดปัญหาไม่ตรงต่อเวลา

ใช้ไอทีดัดหลังแท็กซี่ห่วย

แท็กซี่ เพิ่งได้ขึ้นค่าโดยสารไปหมาด ๆ อีกระยะ 0.50-1.50 บาท จึงทำให้ผู้โดยสารคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดีขึ้นจากแท็กซี่ไทย เพราะสถิติยอดร้องเรียนปีที่ผ่านมา 34,000 ครั้ง มันสุดจะทนจริง ๆ โดยเฉพาะกับข้ออ้าง ’ไปส่งรถ แก๊สไม่พอ ไม่รู้จักทาง“ เพื่อ ’ปฏิเสธผู้โดยสาร“ หรือปัญหาความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง กรมการขนส่งทางบก ในฐานะกำกับดูแลรถแท็กซี่ ตัวจริง เสียงจริง เลยคิดค้นนวัตกรรมใหม่สุดไฮเทค “แอพพลิเคชั่น เช็กอิน แท็กซี่” ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด มาช่วยแก้ปัญหา โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียว หรือเดินทางตอนดึก ต่อไปจะมั่นใจบริการรถแท็กซี่มากขึ้น เพราะเมื่อเข้าไปใช้บริการและหยิบสมาร์ทโฟน เปิดแอพพลิเคชั่น เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหลังเบาะที่นั่งปุ๊บ ระบบจะส่งข้อมูลเจ้าของโทรศัพท์ไปยังศูนย์ข้อมูลส่วนกลางของกรมการขนส่งทางบก ทำให้เจ้าหน้าที่รู้เลยว่าใครใช้บริการรถคันใด ทะเบียนอะไร เวลาใด และคนขับชื่ออะไร หากมีปัญหาก็ติดตามตรวจสอบแก้ไขได้ทันควัน

ลุ้นคลอดรถเมล์เอ็นจีวี

รถเมล์เอ็นจีวี กลายเป็นโครงการเจ็ดชั่วโคตรไปแล้ว สำหรับแผนจัดหารถเมล์เอ็นจีวี 3,183 คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพราะนับตั้งแต่ปี 48 จนถึงบัดนี้ก็ครบ 11 ปีแล้ว ที่คนไทยยังไม่ได้ใช้รถเมล์ใหม่เสียที แต่ในยุครัฐบาลบิ๊กตู่ ทำเอาคนไทยพอมีหวังได้นั่ง ได้โหนรถเมล์กันจริง ๆ เสียที เพราะงานนี้ บิ๊กตู่สั่งลุยเอง ต้องเริ่มมีรถเมล์ใหม่เป็นของขวัญให้คนจนได้ในปี 58

บขส.ไม่ขอน้อยหน้า

หันมาที่รถทัวร์ บขส. ที่ไม่ยอมน้อยหน้าใครเช่นกัน… หลังถูกสายการบินต้นทุนต่ำไล่แข่งตัดราคาอย่างหนัก ปีนี้เลยตัดสินใจทุ่มทุนครั้งใหญ่ จัดรถบัสรุ่นใหม่มาให้บริการรวด 100 คัน ซึ่งมีความหรูหราเทียบชั้นเครื่องบินเลยทีเดียว เริ่มจากขนาดรถจากเดิมที่ บขส. จะใช้รถ 2 ชั้น ความยาว 12 เมตร ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นรถชั้นเดียว ความยาวเพิ่มเป็น 15 เมตรแทน เพื่อต้องการให้รถมีความโอ่โถง และมีศูนย์ถ่วงต่ำช่วยให้การเข้าโค้ง และการโดยสารมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

จัดระเบียบเสื้อวินใหม่

มอเตอร์ไซค์รับจ้างกลายเป็นบริการที่รวดเร็ว และมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของคนกรุง เมืองแห่งรถติดไปแล้ว แต่ทุกครั้งที่ขึ้นไปซ้อนท้ายก็มีลุ้นชวนเสียวตลอดว่า จะถึงที่หมายปลอดภัยหรือไม่ หรือจะโดนอิทธิฤทธิ์โก่งค่าโดยสาร หรือบริการแย่ ๆ อะไรเล่นงานหรือเปล่า อย่างไรก็ตามผลพวงจากการเข้ามาจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น่าจะช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบริการวินมอเตอร์ไซค์ที่ดีขึ้น รวมถึงเสื้อตัวใหม่ ๆ สีแสบสันนัยน์ตามากกว่าเดิม เพราะตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58 นี้เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกจะดีเดย์เริ่มใช้เสื้อวินยูนิฟอร์มใหม่อย่างเป็นทางการ

กรมขนส่งฯ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “DLT Check in” ร้องบริการแท็กซี่

กรมขนส่งฯ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “DLT Check in” ร้องบริการแท็กซี่ สะดวกรวดเร็ว ดาวน์โหลดง่ายๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย Check in ทะเบียนรถแท็กซี่ทุกครั้งที่ใช้บริการ และเตรียมขยายให้ครอบคลุมระบบขนส่งอื่นๆ ในอนาคต เพืื่อยกระดับระบบขนส่งสาธารณะไทย

แอพพลิเคชั่น “DLT Check in” ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ เพื่อรวบรวมผลการประเมินมาประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการยกระดับแท็กซี่ไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมในการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาพัฒนางานบริการเพื่อประชาชน

แอพพลิเคชั่น “DLT Check in” จะช่วยเรื่องการประเมินผล หลังมีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารมิเตอร์รถแท็กซี่ด้วย อย่างไรก็ตาม หากกรมการขนส่งทางบกได้รับข้อมูลผ่านแพพลิเคชั่นดังกล่าวแล้วจะนำมารวบรวม เพื่อปรับปรุงการขนส่งสาธารณะไทยต่อไป ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะให้ใช้เพื่อครอบคลุมกับระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทด้วย ถือเป็นยกระดับการให้บริการสาธารณะของไทย

ส่วนการอนุมัติให้มีการปรับขึ้นค่ามิเตอร์แท็กซี่ ระยะที่ 2นั้น ขณะนี้ยู่ระหว่างพิจารณาโดยจะนำข้อมูลเชื้อเพลิงพลังงานเข้ามาศึกษา ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ส่วนของมีการปรับขึ้นในอัตราใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับผลการศึกษาดังกล่าว ส่วนกรณีที่แท็กซี่โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยื่นข้อเสนอให้ปรับการให้บริการภาระเป๋านั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะทำงานเพื่อหาข้อสรุป

กรมฯได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “DLT Check in” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ด้วยการลงทะเบียนพิกัด หรือ Check in หมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ทุกครั้งที่ใช้บริการ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถให้คะแนนความพึงพอใจหรือข้อคิดเห็นที่ควรปรับปรุงในด้านต่างๆ เช่น มารยาทคนขับ สภาพตัวรถ ความสะอาด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของแท็กซี่

ทั้งนี้ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาระบบการให้บริการด้วยรถแท็กซี่ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยหากพบรถแท็กซี่นิติบุคคลที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ต่ำ กรมการขนส่งฯจะมีมาตรการในการจำกัดการเพิ่มจำนวนรถในประกอบการ ส่วนแท็กซี่บุคคลจะมีการพิจารณาบทลงโทษอย่างเข้มงวด ด้านรถแท็กซี่ที่ได้รับการประเมินคุณภาพการให้บริการในเกณฑ์ดีจะมีการมอบวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ และสำหรับประชาชนที่ร่วมประเมินจะมีการสุ่มหมายเลขโทรศัพท์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่เป็นระยะด้วย

สำหรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น “DLT Check in” นั้น ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ไดเตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการลงทะเบียน จากนั้นเมื่อเข้าสู่หน้าจอแอพพลิเคชั่นผู้ใช้บริการสามารถเลือกบันทึกหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่หรือถ่ายภาพทะเบียนรถแท็กซี่ที่ใช้บริการในขณะนั้น และร่วมประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยข้อมูลทั้งหมดจะบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรั่วไหล กรมการขนส่งทางบกคาดว่าแอพพลิเคชั่น DLT Check in จะช่วยให้ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่มีความอุ่นใจและมั่นใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ และเพิ่มศักยภาพในการควบคุมและกำกับดูแลการให้บริการ สามารถคัดกรองรถแท็กซี่และพนักงานขับรถที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกออกจากระบบ รวมถึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานขับรถแท็กซี่ที่ดีมีคุณภาพให้รักษาคุณภาพการให้บริการไว้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย